jump to navigation

Kontrolltöö Vene ajast Eestimaal veebruar 4, 2008

Posted by busykiskja in Kontrolltööd.
add a comment

KONTROLLTÖÖ 11. KLASSILE 

PEATÜKID 20-22 

I ja II RÜHM 

1. Too kolm näidet selle kohta, kuidas muutis raudteede rajamine Eesti arengut! (3 p.)

a)

b)

c)

2. Perekonnanimede analüüs. Tooge näiteid perekonnanimede kohta, kus nimi tuletati… (10 p)

·        … peremehe ameti järgi –

·        …talu nimest –

·        … mõne looma või linnu nimest –

·        …loodusobjektist –

·        …mõne sakslase nime järgi –

3. Millal kaotati orjus Eesti – ja millal Liivimaal (2 p.)

4. Miks oli vaja kaotada pärisorjus? (5 p.)

a)

b)

c)

d)

e)

5. Milliseid koormisi pidi kandma orjusest vabastatud talupojad? (10 p.)

Mõisakoormised –

Riiklikud koormised –

Kogukondlikud koormised –

6. Mis juhtus talupoegadega, kui nad said kadalippu? Kirjelda lühidalt! (5 p.)

7. Koosta lühiülevaade talude päriseksostmisest! (5 p.)

8. Mis oli Balti erikord? Nimeta selle tunnuseid! (5 p.)

·         

·          

·          

·         

·          

Advertisements

Kontrolltöö Eesti keskajast oktoober 17, 2007

Posted by busykiskja in Kontrolltööd.
add a comment

KONTROLLTÖÖ 10. KLASSILE PEATÜKID 7 – 10 I RÜHM  

1. Seleta mõisted. (5 p.)

sulane –

adratalupoeg –

linnafoogt.-

tsunft –

kodukariõigus –

 

2. Loetle Jüriöö ülestõusu põhjused. (5 p.)

  

3. Mida tähendas keskajal väljend „linnaõhk teeb vabaks“ (5 p.)

  

4. Kirjuta juurde õige mõiste. (5 p.)

Linnavalitsuse juhatuse liige –

Mõisa töölesundija, tööde ülevaataja –

Keeld, mis ei lubanud talupoegadel oma maalt ilma loata lahkuda –

Talupoegade ülemkiht, mingi kindla ülesande täitjad –

Feodaali elupaik maapiirkonnas –

  

5. Milline riik oli keskaja lõpul  Eesti feodaalriigikeste kõige ohtlikum vastane? Too näiteid keerulistest suhetest. (5 p.)

  

6. Millised olid katoliku usu leviku positiivsed mõjud eestlastele? Esita juurde põhjendused. (10 p.)

  

7. Kirjelda lühidalt Jüriöö ülestõusu sündmuste käiku Saaremaal. Miks ei õnnestunud võõrvõimudest lahti saada?

  

8. Mida taotles usupuhastus? Kuidas võeti uued ideed vastu Vana-Liivimaal? (10 p.)

  

9. Arutle. „Keskaeg Eestis – pimeduse ajajärk?“.  (10 p.)

      KONTROLLTÖÖ 10. KLASSILE PEATÜKID 7 – 10 II RÜHM  

1. Seleta mõisted. (5 p.)

kilter –

vabatalupoeg –

linnasündik –

gild –

kodukariõigus –

 

2. Loetle Jüriöö ülestõusu tagajärjed. (5 p.)

  

3. Mida tähendas keskajal väljend „must surm“ (5 p.)

  

4. Kirjuta juurde õige mõiste. (5 p.)

Linna valitsev nõukogu 

Mõisas tööd tegev talupoeg –

Ühiskonnakorraldus, kus talupojad olid kuulutatud mõisniku omandiks 

Vaesemad talupojad, kellel oli vaid pisike maatükk –

Ametimees, kes otsis ja karistas põgenenud talupoegi –

  

5. Milline tähendus oli keskajal peetud maapäevadel? Kirjelda töökorraldust. (5p.)

  

6. Millised olid katoliku usu leviku negatiivsed mõjud eestlastele? Esita juurde põhjendused. (10 p.)

  

7. Kirjelda lühidalt Jüriöö ülestõusu sündmuste käiku Harju-ja Läänemaal. Miks ei õnnestunud võõrvõimudest lahti saada?

  

8. Kuidas võeti usupuhastuse ideed vastu Vana-Liivimaal? Millised olid selle tagajärjed Eestis? (10 p.)

  

9. Arutle. „Keskaeg Eestis – pimeduse ajajärk?“.  (10 p.)

  

Vana-Egiptuse kordamisosa september 26, 2007

Posted by busykiskja in Kontrolltööd.
add a comment

Tööks õppides arvestage järgnevate asjadega:

1) Tehke endale selgeks Egiptuse asukoht ning looduslikud olud ja sellest tulenevad eripärad.

2) Miks oli Niiluse jõel egiptlastele eriline tähendus?

3) Egiptuse pika ajaloo tähtsamad sündmused jms. vaadake ühest eelnevast postitusest. Põhiline on osata tuua näiteid selle kohta, mis Egiptuses pika aja jooksul on juhtunud.

4) Oskate kirjeldada erinevaid klasse Egiptuses (eriti vaaraod ning tema võimu).

5) Egiptuse pereelu – mis oli sarnane tänapäevaga ja mis selgelt erinev? Kuidas erines valitsejate ja lihtinimeste pereelu?

6) Eluolu – kus elasid, mida tegid, mida sõid?

7) Miks oli egiptlastel palju jumalaid? Millistena nad oma jumalaid kujutasid? Milliseid loomi austati ja miks? Oskad kirjeldada vabal valikul 5 jumalat.

8 ) Miks ehitati templid hiigelsuured ja milliseid asju templites tehti?

9) Millisena kujutasid egiptlased elu pärast surma? Miks tehti muumiaid? Kuidas nende valmistamine toimus? Kuhu surnukehad maeti? Kuidas matusekombed aja jooksul muutusid? Miks?

10)Kuidas kirjutasid egiptlased üles oma tekste? Millistele materjalidele? Kuidas kiri aja jooksul arenes? Kellele üldse kirjutamist õpetati? Mille poolest olid egiptlaste koolid meie omadest erinevad?
11) Millised olid egiptlaste tähtsamad teadussaavutused? Too näiteid egiptlaste edusammudest!
12) Milliseid kirjanduse liike egiptlased tundsid? Mida pandi kirja õpetussõnadesse?
13) Egiptuse kunst vaata ka ühest eelnevast postitusest. Muidugi võib lugeda ka õpikust.

I maailmasõda koos eellooga september 18, 2007

Posted by busykiskja in Kontrolltööd.
2 kommentaari

Abituriendid!

Selleks, et eelseisev kontrolltöö (lk. 7-22 ja 25-36) korralikult ära teha, tuleks tähelepanu pöörata järgmistele asjadele:

1)Kindlasti saab olema üks küsimus (ja hinde seisukohalt kallis küsimus) arutleva iseloomuga. Stiilis “I maailmasõja võitjad ja kaotajad”.

2) Tähtsamad riigid 20. sajandi algul. Oskad lühidalt iseloomustada ja tuua välja kõige olulisema – näiteks kolm fakti iga riigi kohta!

3) Rahvusvahelised suhted sajandi algul – kaks peamist sõjalist blokki.

4) Maailma iseloomustanud nähtused, saavutused, probleemid – imperialism, rassism, antisemitism, vabakaubandus jne.

5) Muudatused eluolus.

6) Poliitilised liikumised – lühike iseloomustus ning näited.

7) Näited teaduse ja tehnika arengust.

8. I maailmasõda – sõdivad pooled (oskad nimetada põhiriigid + nende tähtsamad liitlased), põhjused (valid välja olulisemad ja oskad põhjendada oma valikut), ajend, sõjaplaanid (peamiselt sellest vaatevinklist, et kui erinevad olid plaanid ja tegelikkus), sõja käik (milline oli sõja üldine käik, miks ei õnnestunud kellelgi saavutada konkreetset ülekaalu, milliseid uusi relvi kasutati jne.), tulemused (negatiivsed ja positiivsed).

Edu!

Eesti muinasaeg september 17, 2007

Posted by busykiskja in Kontrolltööd.
2 kommentaari

Humanitaarüheteistkümnendikud ning  kõik kümnendikud!

Selleks, et eelseisvat kontrolltööd võimalikult hästi sooritada ja selleks veel paremini ette valmistuda, annaksin teile mõningaid vihjeid ja soovitusi. 11. klass materjali alaesindatuse ei kannata, 10. klassil on materjali parasjagu ja seetõttu andke aga minna!

1)Kindlasti vaadake peatükkide lõpus olevaid küsimusi (11.klass!). Kuna arutlevad küsimused on endiselt moes, siis ei pääse teiegi nendest. Ka kümnendikud saavad töös arutleda.

2) Keskenduge üldisele, mitte peenetele detailidele, mille kirjeldamisega õpik selgelt üle pingutab (ei ole mõtet meelde jätta kiviaja kogukona liikmete üldarvu vms.).

3) Kuigi kontrolltöös keskendume viimase 11000 aasta sündmustele, siis ometigi oleks kasulik teada ka varasemate asjade kohta (stiilis, et miks ei ole Eestist leitud midagi vanemast ajast pärinevat).

Nüüd aga konkreetsemalt:

1) Muinasaja erinevad perioodid (kivi-, pronksi- ja rauaaeg) – tead, mis üldjoontes juhtus ja mis oli iseloomulik. Kiviaja puhul oskad iseloomustada ja eristada kolme kultuuri. Samas ei pea teadma täpsemalt kas asi juhtus nooremal pronksiajal või keskmisel rauaajal.

2) Kuidas on kujunenud eesti rahvus ja eesti keel, kuskohast on mõjutusi saadud ning millised probleemid on sellega seoses.

3) Erinevate perioodide võrdlus ning oskus tuua välja asjaolud, mis näitavad elu edenemist Eestimaal.

4) Eestlased muinasaja lõpus – laiem iseloomustus selle mõttega, et kas eestlased olid oma arengult maha jäänud või teiste rahvastega võrdsel tasemel.

5) Kogu õppimise lahutamatu kaasväljaanne on mõistete tundmine.

6) Kaali meteoriidi tähendus Eesti ajaloos – kuidas sai üks taevakivi otse järve prantsatada… Täiesti arusaamatu ….

7) Muistne usund – probleemid jumalatega, usk hingedesse, vägi, üleloomulikud olendid, ohverdamine, uskumused ja ebauskumused. Mis võis pärit olla iidsetest aegadest ja mis hiljem lisandunud? Millised muistse usundi mõjud on ka tänapäeval olemas?

 11. klass roogib oma õppematerjali hulgast välja kõik liigse info (näit. jätad meelde tarandkalme mõiste ja tead missugune see välja nägi, aga ei süvene sellesse, mis asendis surnu seal oli, kas talle pandi miskit kaasa vms.). Kohe kindlasti ei küsi linnuste tüüpe (lk. 24 – 25), kalmeid (lk. 25), suhteid naabritega (lk. 27 – 29 ja lk.35) ning ristiusu mõjusid (lk. 40).

Ja lõpetuseks – edu töö sooritamisel!

Küsimused, ettepanekud ja kommentaarid oodatud!